ADVOKATO ARŪNO STUKO KONTOROS PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika reglamentuoja Advokato Arūno Stuko kontoros, adresas Kęstučio g. 59-12, 44303 Kaunas (toliau – Kontora) vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis interneto svetaine https://www.advokataikaune.lt/ (toliau – Kontoros svetainė). 
  2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Kontoros vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė (toliau – Asmens duomenys). Jeigu Jūs susisiekiate su Kontora, saugome Jūsų kontaktinius duomenis, t.y. vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. Kontora yra Jūsų asmens duomenų valdytoja.
  3. Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kiti teisės aktai.
  4. Naudodamiesi Kontoros svetaine pripažįstate, kad esate informuotas, jog Kontora Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka.
  5. Kontora vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:
   1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
   3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų;
   4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
    1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui;
    2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
    3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Kontora arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;
    4. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Kontorai taikoma teisinė prievolė.
   5. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų;
   6. Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
   7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.
  6. Naudotis Kontoros svetainės paslaugomis gali:
   1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
   2. Juridiniai asmenys;
   3. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 2. Asmens duomenų rinkimas ir kitoks tvarkymas bei saugojimo laikotarpis
  1. Kontora gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:
   1. Siekiant teikti teisines paslaugas;
   2. Informacija, gaunama ar generuojama Jums naudojantis Kontoros svetaine, kaip tai nurodyta 3 punkte – minėtame punkte nurodytais tikslais.
  2. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams vykdyti, tačiau ne ilgiau nei 10 metų.
  3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, Kontora įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
  4. Kontoros svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. Kontora neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.
 3. Informacijos gavimo būdai
  1. Kontora gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis Kontoros svetaine, šiais būdais:
   1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių. IP adresus Kontora naudoja tokiais tikslais, kaip Kontoros svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir Kontoros svetainės administravimas. Kontora juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami kitus asmens duomenis.
   2. Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos.Naršyklės informaciją, apdorotą Google Analytics programa, Kontora naudoja svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/
   3. Jums susisiekus su Kontora, Kontoros svetainėje nurodytais kontaktais.
  2. Duomenis pateikia tiesiogiai pats duomenų subjektas, o taip pat juridiniai asmenys: klientai (juridiniai asmenys), valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, fondai, įmonės ir organizacijos, valstybės registrai.
 4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 
  1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti Kontoros duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei pašto siuntas pristatančios bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. Kontora turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  2. Kontora garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus pasipelnymo tikslais perduodami tretiesiems asmenims. Tačiau Kontora pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Kontoros pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
  3. Jūsų asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes.
 5. Jūsų teisės
  1. Informuojame, kad Jūs visada turite teisę gauti patvirtinimą, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, prašyti leisti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius, neišsamius duomenis.
  2. Jūs taip pat turite teisę BDAR nustatytais pagrindais reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
  3. Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi dėl to, kad tai būtina siekiant įvykdyti ar sudaryti sutartį su Jumis, Jūs turite teisę į Jūsų pateiktų duomenų perkeliamumą.
  4. Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, būtinu siekiant teisėtų mūsų interesų. Jums nesutikus, Valdytojas nebetvarkys Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  5. Jeigu Asmens duomenys tvarkomi Jums sutikus, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jums nesutinkant ar atšaukus sutikimą dėl Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkymo, toks duomenų tvarkymas nutraukiamas, Jūsų profilis ir Asmens duomenys sunaikinami.
  6. Aukščiau nurodytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamasis į Kontorą, pateikdamas asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Kontora, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  7. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar Kontoros privatumo politika, prašome adresu info@advokataikaune.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.
 6. Slapukų politika
  1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia Kontoros svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Kontoros svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.
  2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.
  3. Kontora gali, nepažeisdama teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis.
  4. Kontoros interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurioms taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.
 7. Privatumo politikos keitimas
  1. Kontora turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama Kontoros svetainėje.
  2. Jeigu Jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu pagal naują privatumo politikos redakciją, Jūs galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis Jūsų teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu.
  3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Kontoros svetainėje.