Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

Statybos ranga

LR Civilinio kodekso (toliau – CK) XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio „Statybos ranga“ 6.681 str. 1 d. numato, jog statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.682 str. 2 d. numato, jog statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Šio skirsnio normos taikomos ir pastatų ar įrenginių kapitalinio remonto darbams, jeigu sutartis nenustato ko kita.

Rengiame nekilnojamojo turto statybos rangos ir subrangos sutartis, konsultuojame jų sudarymo ir vykdymo klausimais.

Atstovaujame ginčuose dėl statybos rangos sutarčių, atliktų statybos darbų kokybės ir susijusių klausimų.

Nekilnojamojo turto nuoma ir panauda

Gyvenamųjų patalpų nuomą reglamentuoja CK XXXI skyrius „Gyvenamosios patalpos nuoma”, o CK 6.576 str., numato, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį.

Panaudos teisinius santykius reglamentuoja CK XXXII skyrius „Neatlygintinis naudojimasis daiktu (panauda)”, kurio 6.629 str. 1 d. numato, jog neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės.

Rengiame nuomos ir panaudos sutartis, konsultuojame dėl sutarčių vykdymo, rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame ginčuose šių sutarčių vykdymo, nutraukimo ir asmenų iškeldinimo klausimais.

Preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis

CK 6.165 str. 1 d. numato, jog preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Preliminarioji sutartis turi būti rašytinė. Formos reikalavimų nesilaikymas preliminariąją sutartį daro negaliojančią (CK 6.165 str. 2 d.). Preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo (CK 6.165 str. 3 d.). Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 str. 4 d.).

Rengiame nekilnojamojo turto preliminariąsias pirkimo – pardavimo sutartis, konsultuojame šių sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais ir atstovauja teisminiuose ginčuose.

Kiti nekilnojamojo turto teisės klausimai

Padedame klientams spręsti kitus iškilusius ginčus nekilnojamojo turto ir statybų teisės srityse

  • Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl naudojimo bendru turtu tvarkos nustatymo, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės
  • Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl nekilnojamam turtui padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
  • Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių, jų vykdymo